ETICKÝ KODEX BEAMS

I. Preambule – Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu

Mezi základní hodnoty společnosti BEAMS patří:

 • vzájemný respekt
 • vytváření pozitivních mezilidských vztahů
 • nejvyšší profesionalita ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům i veřejnosti
 • udržitelnost a společenská odpovědnost

Vedení společnosti si plně uvědomuje své společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti.

Cílem tohoto etického kodexu je:

 • ve vztahu k zaměstnancům dosáhnout příjemného pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců
 • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům docílit dlouhodobých spokojených partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;
 • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví elektro-výroby a servisu elektrozařízení

 

II. Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců a kandidátů

Společnost BEAMS se zavazuje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců bude uplatňovat tyto principy:

 • rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu
 • nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování
 • právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti
 • důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře
 • podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců
 • ochrana lidských práv: činnost a aktivity společnosti jsou založeny na hodnotách důstojnosti každé lidské osoby a lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině základních práv a svobod; dále se řídí zákony tohoto státu
 • zaměstnavatel se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (angl. GDPR) – upraveno speciální interní směrnicí (KLN-HR-0005), dále zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a zákoníkem práce hlava IV. Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 • výše uvedené relevantní body se vztahují rovněž na kandidáty v rámci výběrového řízení (zejména rovný přístup ke všem kandidátům)

 

III. Standardy chování zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a prosazují povědomí o nutnosti dodržování kodexu u zaměstnanců, kontrolují a vyhodnocují jeho dodržování

Společnost BEAMS vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

V oblasti mezilidských vztahů

 • Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.
 • Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce.
 • Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům.
 • Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.
 • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na základě objektivních podkladů.
 • K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.
 • Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná. Pokud jsme jakékoliv formě nátlaku tohoto typu vystaveni nebo svědky, ihned toto hlásíme nadřízenému, případně HR oddělení.

V oblasti dodržování právních předpisů a dalších závazných norem (vnitřních i vnějších)

 • Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení zaměstnavatele (směrnice, pracovní instrukce apod.)
 • Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoliv trestné činnosti, a to nejen, když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti BEAMS, ale rovněž směrem k třetím subjektům.
 • V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele.
 • Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, prevence znečišťování a ochrany životního prostředí obecně.
 • V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím.

V oblasti střetu zájmů 

 • V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou hospodářskou soutěž.
 • Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu.
 • Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů.
 • Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).
 • Dary a drobné pozornosti přijímáme a poskytujeme s obezřetností pouze za předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné. V případě pochybností se obracíme na nadřízeného / management společnosti.

V oblasti komunikace s médii a veřejností 

 • Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst zaměstnavatele.
 • Vyjádření médiím podáváme pouze za předpokladu, že jsme k tomu pověřeni.
 • Případné dotazy ze strany médií předáváme příslušnému tiskovému odboru či pověřené osobě.
 • Při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu se nevyjadřujeme jménem společnosti a nesdílíme interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů.

V oblasti mlčenlivosti

 • Zachováváme mlčenlivost o důvěrných informacích, s nimiž se dostaneme do styku v rámci plnění svých pracovních povinností.
 • Povinnost mlčenlivosti se týká veškerých informací bez ohledu na formu, způsob či zachycení, jakékoliv skutečnosti, zejména skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné i nehmotné podobě, které se jako zaměstnanec v souvislosti s plněním pracovních úkolů dozvím, a to bez ohledu, zda byly jako důvěrné informace výslovně označeny či nikoliv. Za důvěrnou informaci se dále považuje i know-how, obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jakékoliv podklady, výkresy, vzorky, modely apod., které jsou Zaměstnavateli poskytnuty třetí stranou, a ke kterým mám jako zaměstnanec v rámci plnění svých pracovních povinností přístup.
 • Povinnost zachovat mlčenlivost dle tohoto prohlášení trvá po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu se Zaměstnavatelem a dále po dobu 5 let po jeho ukončení.
 • V oblasti zpracování informací dodržujeme obecně zásady informační bezpečnosti.
 • Jakékoliv i nedbalostní porušení mlčenlivosti může mít za následek vznik povinnosti k náhradě škody.

 

IV. Standardy chování vůči zákazníkům a obchodním partnerům

 • Kvalita našich služeb a výrobků je pro nás velmi důležitá. Ve snaze dosáhnout těch nejvyšších standardů kvality neustále pracujeme na zdokonalování našich procesů, struktur a postupů, což představuje přínos pro naše zákazníky. Toto platí nejen pro naše služby, produkty, a principy řízení, ale také pro naše chování.
 • Spokojenost zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Proto usilujeme o nejlepší řešení ve všech oblastech, abychom si zajistili důvěru našich zákazníků a dlouhodobou oboustranně spokojenou spolupráci.
 • Ctíme princip otevřenosti v jednáních s našimi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, obchodními partnery a dalšími organizacemi a institucemi. Průhlednost a poctivost představují stěžejní principy ve všech našich komunikačních aktivitách, a to uvnitř společnosti i směrem ven ze společnosti.
 • Jsme vždy připraveni vést dialog s našimi obchodními partnery a být jim plnohodnotnými rovnocennými partnery.
 • Vyhýbáme se všem situacím, kdy by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů.
 • Odmítáme jakékoliv jednání, jehož důsledkem by mohla být ohrožena naše nestrannost při rozhodování o záležitostech našich zákazníků nebo dodavatelů, abychom neohrozili dobrou pověst a důvěryhodnost firmy.
 • Netolerujeme nelegální, ani nečestné prostředky jako přijímání a poskytování úplatků či jiných plateb za účelem podpory obchodních zájmů firmy.
 • Nepřijímáme ani nevyžadujeme dárky a pozornosti, které by mohly ovlivnit naši nestrannost, nebo jednání směřující proti zájmům naší firmy.

 

V. Principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti

Ve společnosti BEAMS si uvědomujeme prvořadou hodnotu ochrany životního prostředí a usilujeme o pozitivní přispívání k udržitelnému rozvoji v oblastech, ve kterých působíme.  Za tímto účelem usilujeme o přijímání zásad, které zvyšují ekologickou udržitelnost aktivit společnosti a splňují všechny právní a regulační požadavky.

Zvláštní důraz klademe na hospodaření s energetickými zdroji, snižování emisí, řádné nakládání s odpady a prevenci znečišťování, boj s klimatickými změnami a ochranu naší přírody a biodiverzity.

Naše zaměstnance podporujeme ke společenské odpovědnosti a v aktivitách prospěšných komunitám, ve kterých působíme.

V BEAMS podporujeme záměr oddílu § 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančního trhu a ochraně spotřebitele. Smyslem tohoto oddílu zákona je minimalizovat porušování lidských práv zamezením používání tzv. konfliktních minerálů, které pochází z Demokratické republiky Kongo a jeho přilehlých oblastí. Cílem této politiky je omezit příjmy z prodeje těchto minerálů, které jsou často využívány k přímému nebo nepřímému financování ozbrojených konfliktů.

Zákon se vztahuje na konfliktní minerály jako je:

 • kolumbit-tantalit nebo coltan (surovina pro získání tantalu) a jeho deriváty
 • kasiterit (surovina pro získání cínu) a jeho deriváty
 • zlato
 • wolframit (surovina pro získání wolframu) a jeho deriváty

Společnost BEAMS se připojuje k výše uvedené snaze o potlačování takto získávaných surovinách dle zákona o konfliktních minerálech. Toto vyžaduje i od svých strategických dodavatelů.

 

VI. Padělané díly a duševní vlastnictví

Veškeré informace poskytnuté ze strany BEAMS jsou používány výhradně zamýšleným a určeným účelem. Všechny zainteresované strany musí respektovat práva duševního vlastnictví a chránit informace ve vlastnictví BEAMS; přenos technologie a know-how musí být proveden tak, aby chránil práva duševního vlastnictví. V žádném případě se nepodílíme na padělání nebo falšování dílů ani dokumentů.

 

VII. Whistleblowing

BEAMS zajišťuje ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie, v souladu s principy SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, a vytváří podmínky pro podávání a posuzování takových oznámení včetně poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly. Vnitřní oznamovací systém společnosti je v souladu se směrnicí KLN-HR-0009 Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU. Všechny zainteresované strany mohou podat podnět nebo oznámení prostřednictvím kontaktů na příslušnou osobu ve vnitřním oznamovacím systému (viz interní směrnice KLN-HR-0009 Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU).

 

VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro zaměstnance i další zainteresované strany poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímáme efektivní kroky pro zabránění potenciálních incidentů a z nich vznikajících úrazů nebo újmy na zdraví zaměstnanců v souvislosti s prováděnou prací. Společnost BEAMS minimalizuje rizika, případně příčiny rizik v pracovním prostředí při zohlednění znalostí oboru společnosti. S tím záměrem spolupracujeme s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a vytváříme podmínky pro zajištění BOZP na všech svých pracovištích.

Od manažerů společnosti se očekává, že budou proaktivně působit v oblasti prevence rizik.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti BEAMS. Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem, může být posuzováno jako závažné porušování pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.

 

 

 

 

 

I. Preamble – The company’s core values and the goal of this Code of conduct

BEAMS core values include:

 • mutual respect
 • creating positive interpersonal relationships
 • highest professionalism in relation to employees, customers, business partners, suppliers and the public
 • sustainability and social responsibility

 

The company’s management is fully aware of its social responsibility and declares that they will follow these values and moral standards in decision-making processes, and also obliges its employees to comply with them in their daily activities.

 

The goal of this Code of Ethics is to:

 • in relation to employees, achieve a pleasant working environment with a friendly atmosphere and with zero tolerance of any form of discrimination with regard to supporting the personal and professional development of our employees
 • in relation to customers and business partners, to achieve long-term satisfied partnership relations based on mutual trust, respect and professionalism;
 • in relation to the public, strengthening and maintaining the good name and reputation of a socially responsible company aiming at the sustainable development of the electrical manufacturing and servicing of electrical equipment segment

   

  II. Company principles in relation to the protection of employees and candidates

  BEAMS is committed to applying the following principles in relation to employee protection:

  • equal access to all employees regardless of their race, ethnic origin, gender, nationality, religion or ideology, disability, age or sexual identity
  • zero tolerance for any form of harassment, humiliation, sexual pressure or intimidation
  • employees‘ right to human dignity, privacy and personality protection
  • emphasis on creating a welcoming and dignified working environment based on positive interpersonal relationships, a friendly atmosphere and mutual trust
  • support for further professional and personal development of employees
  • protection of human rights: the activity and activities of the company are based on the values of the dignity of every human person and human rights, which are expressed in the Charter of Human Rights of the United Nations and in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms; further governed by the laws of that state
  • the employer is governed by the General Regulation on the Protection of Personal Data, abbreviated (GDPR) – modified by a special internal directive (KLN-HR-0005), further by Act No. 110/2019 Coll. on the processing of personal data, and Title IV of the Labor Code. Equal treatment and non-discrimination
  • the above-mentioned relevant points also apply to candidates within the selection procedure (especially equal access to all candidates)

    

   III. Standards of employee conduct

   Leading employees are a model of moral and ethical values for other employees and promote awareness of the necessity of compliance with the code among employees, control and evaluate its compliance

   BEAMS requires its employees to adhere to the following principles of conduct:

    

   In the field of interpersonal relations

   • We respect human rights and basic freedoms, especially the right to life and health, the inviolability of a person and his privacy, the right to preserve human dignity, personal honour and good reputation, freedom of thought, religion and expression.
   • We respect freedom of speech and apply the principles of collegiality and cooperation in our actions.
   • We respect each other and respect our colleagues.
   • We observe the general principles of decency, good manners and honest behaviour.
   • Any critical suggestions towards co-workers are submitted factually, correctly and based on objective data.
   • We maintain an equal approach to other employees and other persons with whom we come into contact in the course of our work duties at all times, regardless of their race, ethnic origin, gender, nationality, religion or ideology, disability, age or sexual identity.
   • We note that any form of harassment, humiliation, sexual pressure, intimidation, whether physical or verbal, is absolutely unacceptable. If we are exposed to or witness any form of coercion of this type, we immediately report this to a superior or the HR department.

    

   In the area of compliance with legal regulations and other binding standards (internal and external)

   • In all areas of our work, we comply with generally binding legal regulations (laws, decrees, regulations, etc.), as well as all internal company regulations and employer regulations (directives, work instructions, etc.)
   • We take a stance of zero tolerance for any criminal activity, not only when it is committed on behalf of or for the benefit of BEAMS, but also towards third parties.
   • As part of the performance of daily work duties, we take care to protect the legitimate interests of the employer.
   • We are committed to the principles of sustainability and comply with regulations in the field of occupational safety, health protection, pollution prevention and environmental protection in general.
   • In accordance with internal regulations, we protect all tangible and intangible assets of the company from deterioration, especially from damage, theft, waste or misuse.

    

   In the area of conflict of interest

   • We take a position of impartiality in our decision-making and support fair competition.
   • We try to prevent anyone from abusing their position to gain an unauthorized advantage.
   • We try to avoid situations that would give the impression of a conflict of interest.
   • We immediately inform the employer about all non-work activities and relationships that could be considered as a conflict of interest (other gainful activity, private activities including political functions, etc.).
   • Gifts and small favours are accepted and given with care only provided that they are judged to be appropriate in the given case. In case of doubt, we contact the superior / management of the company.

    

   In the area of communication with the media and the public

   • We maintain loyalty to the company, protect the employer’s good name and reputation.
   • We only make statements to the media if we are authorized to do so.
   • We forward any questions from the media to the relevant press department or an authorized person.
   • When communicating on social networks from a private profile, we do not express ourselves on behalf of the company and do not share internal information of the company or its business partners.

    

   In the field of confidentiality

   • We maintain the confidentiality of confidential information with which we come into contact in the performance of our work duties.
   • The obligation of confidentiality applies to all information, regardless of form, method or capture, any fact, especially facts of a technical, economic, legal and production nature in tangible and intangible form, which I, as an employee, learn in connection with the performance of work tasks, without regardless of whether it has been explicitly marked as confidential information or not. Know-how, trade secrets within the meaning of § 504 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and any documents, drawings, samples, models, etc. provided to the Employer by a third party are also considered confidential information, and to which I have access as an employee in the performance of my work duties.
   • The obligation to maintain confidentiality according to this statement lasts for the entire duration of the employment relationship with the Employer and for a period of 5 years after its termination.
   • In the field of information processing, we generally adhere to the principles of information security.
   • Any breach of confidentiality, even negligent, may result in liability for damages.

     

    IV. Standards of behaviour towards customers and business partners

    • The quality of our services and products is very important to us. In an effort to achieve the highest quality standards, we are constantly working to improve our processes, structures and procedures, which represents a benefit to our customers. This applies not only to our services, products, and management principles, but also to our behaviour.
    • Customer satisfaction is our top priority. That is why we strive for the best solutions in all areas in order to secure the trust of our customers and long-term mutually satisfied cooperation.
    • We respect the principle of openness in dealings with our customers, employees, suppliers, business partners and other organizations and institutions. Transparency and honesty are core principles in all our communication activities, both internally and externally.
    • We are always ready to conduct a dialogue with our business partners and be full-fledged equal partners.
    • We avoid all situations where there could be a conflict of personal and business interests.
    • We reject any action, the consequence of which could jeopardize our impartiality in making decisions about the affairs of our customers or suppliers, so as not to jeopardize the good reputation and credibility of the company.
    • We do not tolerate illegal or dishonest means such as accepting and giving bribes or other payments in order to support the business interests of the company.
    • We do not accept or require gifts and favours that could affect our impartiality or act against the interests of our company.

     

    V. Principles of sustainability and social responsibility

    At BEAMS, we recognize the paramount value of environmental protection and strive to make a positive contribution to sustainable development in the areas in which we operate. To this end, we strive to adopt policies that increase the environmental sustainability of the company’s activities and meet all legal and regulatory requirements.

    We place special emphasis on managing energy resources, reducing emissions, proper waste management and pollution prevention, combating climate change and protecting our nature and biodiversity.

    We support our employees in social responsibility and in activities that benefit the communities in which we operate.

     

    At BEAMS, we support the intent of Section 1502 of the Dodd-Frank Financial Market Reform and Consumer Protection Act. The purpose of this section of the law is to minimize human rights violations by preventing the use of so-called conflict minerals that come from the Democratic Republic of the Congo and its adjacent areas. The aim of this policy is to limit the income from the sale of these minerals, which are often used to directly or indirectly finance armed conflicts.

     

    The law applies to conflict minerals such as:

    • columbite-tantalite or coltan (raw material for obtaining tantalum) and its derivatives
    • cassiterite (raw material for obtaining tin) and its derivatives
    • gold
    • wolframite (raw material for obtaining tungsten) and its derivatives

     

    The company BEAMS joins the above-mentioned effort to suppress raw materials obtained in this way according to the Act on Conflict Minerals. This is also required from its strategic suppliers.

     

    VI. Counterfeit parts and intellectual property

    All information provided by BEAMS is used solely for its intended and intended purpose. All interested parties must respect intellectual property rights and protect information owned by BEAMS; the transfer of technology and know-how must be done in such a way as to protect intellectual property rights. In no case do we participate in forgery or falsification of parts or documents.

     

    VII. Whistleblowing

    BEAMS ensures the protection of persons who report violations of Union law, in accordance with the principles of DIRECTIVE (EU) 2019/1937 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, and creates the conditions for the submission and assessment of such reports, including the provision of protection to the persons who submitted the reports. The company’s internal reporting system complies with the directive KLN-HR-0009 Directive on the protection of whistleblowers. All interested parties can submit a complaint or report through contacts to the appropriate person in the internal reporting system (see internal directive KLN-HR-0009 Directive on the protection of whistleblowers).

     

    VIII. Safety and Health protection during work

    We provide a safe and healthy work environment for employees and other stakeholders and take effective steps to prevent potential incidents and resulting work-related injuries or harm to employees. BEAMS company minimizes risks, or the causes of risks in the work environment, taking into account the knowledge of the company’s field. With this aim in mind, we cooperate with a professionally qualified person in risk prevention and create conditions for ensuring health and safety at all our workplaces.

    Company managers are expected to be proactive in risk prevention.

     

    IX. Final Provisions

    This Code of Ethics is binding on all BEAMS employees. Employee behaviour that is in direct conflict with this Code of Ethics may be considered a serious violation of job duties and will result in labour law consequences.