ETICKÝ KODEX BEAMS

I. Preambule – Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu

Mezi základní hodnoty společnosti BEAMS patří:

 • vzájemný respekt
 • vytváření pozitivních mezilidských vztahů
 • nejvyšší profesionalita ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům i veřejnosti
 • udržitelnost a společenská odpovědnost

Vedení společnosti si plně uvědomuje své společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti.

Cílem tohoto etického kodexu je:

 • ve vztahu k zaměstnancům dosáhnout příjemného pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců
 • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům docílit dlouhodobých spokojených partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;
 • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví elektro-výroby a servisu elektrozařízení

 

II. Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců a kandidátů

Společnost BEAMS se zavazuje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců bude uplatňovat tyto principy:

 • rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu
 • nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování
 • právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti
 • důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře
 • podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců
 • ochrana lidských práv: činnost a aktivity společnosti jsou založeny na hodnotách důstojnosti každé lidské osoby a lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině základních práv a svobod; dále se řídí zákony tohoto státu
 • zaměstnavatel se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (angl. GDPR) – upraveno speciální interní směrnicí (KLN-HR-0005), dále zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a zákoníkem práce hlava IV. Rovné zacházení a zákaz diskriminace
 • výše uvedené relevantní body se vztahují rovněž na kandidáty v rámci výběrového řízení (zejména rovný přístup ke všem kandidátům)

 

III. Standardy chování zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a prosazují povědomí o nutnosti dodržování kodexu u zaměstnanců, kontrolují a vyhodnocují jeho dodržování

Společnost BEAMS vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

V oblasti mezilidských vztahů

 • Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.
 • Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce.
 • Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům.
 • Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.
 • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na základě objektivních podkladů.
 • K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.
 • Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná. Pokud jsme jakékoliv formě nátlaku tohoto typu vystaveni nebo svědky, ihned toto hlásíme nadřízenému, případně HR oddělení.

V oblasti dodržování právních předpisů a dalších závazných norem (vnitřních i vnějších)

 • Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení zaměstnavatele (směrnice, pracovní instrukce apod.)
 • Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoliv trestné činnosti, a to nejen, když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti BEAMS, ale rovněž směrem k třetím subjektům.
 • V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele.
 • Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, prevence znečišťování a ochrany životního prostředí obecně.
 • V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím.

V oblasti střetu zájmů 

 • V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou hospodářskou soutěž.
 • Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu.
 • Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů.
 • Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).
 • Dary a drobné pozornosti přijímáme a poskytujeme s obezřetností pouze za předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné. V případě pochybností se obracíme na nadřízeného / management společnosti.

V oblasti komunikace s médii a veřejností 

 • Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst zaměstnavatele.
 • Vyjádření médiím podáváme pouze za předpokladu, že jsme k tomu pověřeni.
 • Případné dotazy ze strany médií předáváme příslušnému tiskovému odboru či pověřené osobě.
 • Při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu se nevyjadřujeme jménem společnosti a nesdílíme interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů.

V oblasti mlčenlivosti

 • Zachováváme mlčenlivost o důvěrných informacích, s nimiž se dostaneme do styku v rámci plnění svých pracovních povinností.
 • Povinnost mlčenlivosti se týká veškerých informací bez ohledu na formu, způsob či zachycení, jakékoliv skutečnosti, zejména skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné i nehmotné podobě, které se jako zaměstnanec v souvislosti s plněním pracovních úkolů dozvím, a to bez ohledu, zda byly jako důvěrné informace výslovně označeny či nikoliv. Za důvěrnou informaci se dále považuje i know-how, obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jakékoliv podklady, výkresy, vzorky, modely apod., které jsou Zaměstnavateli poskytnuty třetí stranou, a ke kterým mám jako zaměstnanec v rámci plnění svých pracovních povinností přístup.
 • Povinnost zachovat mlčenlivost dle tohoto prohlášení trvá po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu se Zaměstnavatelem a dále po dobu 5 let po jeho ukončení.
 • V oblasti zpracování informací dodržujeme obecně zásady informační bezpečnosti.
 • Jakékoliv i nedbalostní porušení mlčenlivosti může mít za následek vznik povinnosti k náhradě škody.

 

IV. Standardy chování vůči zákazníkům a obchodním partnerům

 • Kvalita našich služeb a výrobků je pro nás velmi důležitá. Ve snaze dosáhnout těch nejvyšších standardů kvality neustále pracujeme na zdokonalování našich procesů, struktur a postupů, což představuje přínos pro naše zákazníky. Toto platí nejen pro naše služby, produkty, a principy řízení, ale také pro naše chování.
 • Spokojenost zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Proto usilujeme o nejlepší řešení ve všech oblastech, abychom si zajistili důvěru našich zákazníků a dlouhodobou oboustranně spokojenou spolupráci.
 • Ctíme princip otevřenosti v jednáních s našimi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, obchodními partnery a dalšími organizacemi a institucemi. Průhlednost a poctivost představují stěžejní principy ve všech našich komunikačních aktivitách, a to uvnitř společnosti i směrem ven ze společnosti.
 • Jsme vždy připraveni vést dialog s našimi obchodními partnery a být jim plnohodnotnými rovnocennými partnery.
 • Vyhýbáme se všem situacím, kdy by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů.
 • Odmítáme jakékoliv jednání, jehož důsledkem by mohla být ohrožena naše nestrannost při rozhodování o záležitostech našich zákazníků nebo dodavatelů, abychom neohrozili dobrou pověst a důvěryhodnost firmy.
 • Netolerujeme nelegální, ani nečestné prostředky jako přijímání a poskytování úplatků či jiných plateb za účelem podpory obchodních zájmů firmy.
 • Nepřijímáme ani nevyžadujeme dárky a pozornosti, které by mohly ovlivnit naši nestrannost, nebo jednání směřující proti zájmům naší firmy.

 

V. Principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti

Ve společnosti BEAMS si uvědomujeme prvořadou hodnotu ochrany životního prostředí a usilujeme o pozitivní přispívání k udržitelnému rozvoji v oblastech, ve kterých působíme.  Za tímto účelem usilujeme o přijímání zásad, které zvyšují ekologickou udržitelnost aktivit společnosti a splňují všechny právní a regulační požadavky.

Zvláštní důraz klademe na hospodaření s energetickými zdroji, snižování emisí, řádné nakládání s odpady a prevenci znečišťování, boj s klimatickými změnami a ochranu naší přírody a biodiverzity.

Naše zaměstnance podporujeme ke společenské odpovědnosti a v aktivitách prospěšných komunitám, ve kterých působíme.

V BEAMS podporujeme záměr oddílu § 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančního trhu a ochraně spotřebitele. Smyslem tohoto oddílu zákona je minimalizovat porušování lidských práv zamezením používání tzv. konfliktních minerálů, které pochází z Demokratické republiky Kongo a jeho přilehlých oblastí. Cílem této politiky je omezit příjmy z prodeje těchto minerálů, které jsou často využívány k přímému nebo nepřímému financování ozbrojených konfliktů.

Zákon se vztahuje na konfliktní minerály jako je:

 • kolumbit-tantalit nebo coltan (surovina pro získání tantalu) a jeho deriváty
 • kasiterit (surovina pro získání cínu) a jeho deriváty
 • zlato
 • wolframit (surovina pro získání wolframu) a jeho deriváty

Společnost BEAMS se připojuje k výše uvedené snaze o potlačování takto získávaných surovinách dle zákona o konfliktních minerálech. Toto vyžaduje i od svých strategických dodavatelů.

 

VI. Padělané díly a duševní vlastnictví

Veškeré informace poskytnuté ze strany BEAMS jsou používány výhradně zamýšleným a určeným účelem. Všechny zainteresované strany musí respektovat práva duševního vlastnictví a chránit informace ve vlastnictví BEAMS; přenos technologie a know-how musí být proveden tak, aby chránil práva duševního vlastnictví. V žádném případě se nepodílíme na padělání nebo falšování dílů ani dokumentů.

 

VII. Whistleblowing

BEAMS zajišťuje ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie, v souladu s principy SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, a vytváří podmínky pro podávání a posuzování takových oznámení včetně poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly. Vnitřní oznamovací systém společnosti je v souladu se směrnicí KLN-HR-0009 Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU. Všechny zainteresované strany mohou podat podnět nebo oznámení prostřednictvím kontaktů na příslušnou osobu ve vnitřním oznamovacím systému (viz interní směrnice KLN-HR-0009 Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU).

 

VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro zaměstnance i další zainteresované strany poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímáme efektivní kroky pro zabránění potenciálních incidentů a z nich vznikajících úrazů nebo újmy na zdraví zaměstnanců v souvislosti s prováděnou prací. Společnost BEAMS minimalizuje rizika, případně příčiny rizik v pracovním prostředí při zohlednění znalostí oboru společnosti. S tím záměrem spolupracujeme s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik a vytváříme podmínky pro zajištění BOZP na všech svých pracovištích.

Od manažerů společnosti se očekává, že budou proaktivně působit v oblasti prevence rizik.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti BEAMS. Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem, může být posuzováno jako závažné porušování pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.